سوپ قارچ و مرغ

ریتا سالاد

سالاد مایا

باترچیکن

سیزلر

چیکن تندوری

جوجه آشوکا

بریانی گوشت

بریانی مرغ

بریانی سبزیجات

برنج کاری

جوجه کباب با استخوان

کباب فیله سبزی مرغ

برنج