رئیس هیت مدیره

آقای علیرضا صلح دوست

عضو هئیت مدیره

پویان صلح ددست
نیما صلح دوست
انوشیروان مظلومی